• Natuursteen op maat
  • a-kwaliteit
  • service aan huis
  • 500m2 showroom
  • persoonlijk aanspreekpunt
  • Natuursteen op maat
  • a-kwaliteit
  • service aan huis
  • 500m2 showroom
  • persoonlijk aanspreekpunt

Installatievoorwaarden vloerverwarming

INSTALLATIEVOORWAARDEN vloerverwarming

Deze installatievoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer.

Indien niet aan de onderstaande Installatievoorwaarden wordt voldaan door Opdrachtgever, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om van de werkzaamheden af te zien en/of de gemaakte kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 1 Algemeen
1. De ruimte waar de vloerverwarming aangelegd moet worden dient vrij van  meubilair en andere obstakels te zijn.
2. (Werknemers van) Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden moeten zonder belemmeringen van derden hun werkzaamheden uit kunnen voeren. Tijdens de werkzaamheden van Opdrachtnemer wordt de werklocatie als bouwplaats beschouwd. Het betreden hiervan is voor eigen risico (ook voor Opdrachtgever). Opdrachtgever dient ervoor te
zorgen dat derden die het pand betreden hiervan op de hoogte zijn.
3. Er dienen in het pand tenminste 2 (zegge; twee) beschikbare elektragroepen aanwezig te zijn, met elk een minimale zekering van 16 (zegge: zestien) ampère. Tijdens het inslijpen van de vloerverwarming mogen er geen andere zware huishoudelijke apparaten in gebruik zijn. Aan te raden is om (kwetsbare) apparatuur los te koppelen van het elektriciteitsnet. Beschadigingen of (schade door) uitval van apparatuur als gevolg van stroomonderbreking of uitval is niet voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat apparatuur na beëindiging van de werkzaamheden van Opdrachtnemer weer aangesloten wordt op het elektriciteitsnet. Voor het uitvoeren van inslijpwerkzaamheden dient
Opdrachtgever te zorgen voor een degelijke elektriciteitsinstallatie en groepenkast. Indien de groepenkast is voorzien van smeltzekeringen dan dient Opdrachtgever zelf te zorgen voor enkele reserve exemplaren. Voor het eventueel vervangen van (hoofd) zekeringen is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
4. Indien er sprake is van werkzaamheden op een etage dan dient er een lift of bouwlift aanwezig te zijn om machines omhoog en omlaag te brengen (i.v.m. Arbo bepalingen).
5. Bij aansluitingen vanuit de kruipruimte dient deze droog, goed begaanbaar en vrij van obstakels te zijn.

 

Artikel 2 Vloer
1. De vloer moet vlak en egaal zijn. Als er geëgaliseerd moet worden dan dient dit te gebeuren voordat de vloerverwarming wordt aangebracht (houd hierbij rekening met de droogtijd). De vloer dient droog en uitgehard te zijn.
2. De mogelijkheid tot inslijpen is altijd afhankelijk van de kwaliteit van de afwerkvloer. Het inslijpen is niet mogelijk indien de afwerkvloer los ligt, te dun of extreem hard is, tevens is het niet mogelijk om door tegels of beton heen te slijpen. Inslijpen kan alleen in een afwerkvloer van zand & cement of anhydriet, waarbij de afwerkvloer minimaal twee centimeter dik is.
3. Indien er leidingen in de afwerkvloer aanwezig zijn, dan dient er minimaal twee centimeter afwerkvloer boven de leidingen aanwezig te zijn. Indien bekend is dat er zich leidingen in de afwerkvloer bevinden dan dient dit tijdig
voorafgaand aan de werkzaamheden aan Opdrachtnemer gemeld te worden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadigingen van leidingen. Opdrachtgever dient deze leidingen zelf en voor eigen rekening te (laten) herstellen.
4. Indien moet worden ingezaagd met water kunnen er spetters op wanden en plafonds komen. De eventuele herstelkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 3 Verdeler
1. Het plaatsen en aansluiten van de verdeler wordt in overleg bepaald, op een plaats die daarvoor technisch geschikt is, met in acht name van de volgende voorwaarden:
• De verdeler wordt geplaatst op dezelfde verdieping als de vloerverwarming en niet in de meterkast. De verdeler mag niet onder het niveau van de vloerverwarming worden geplaatst, tenzij anders is overeengekomen met de monteur.
• De afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen, de aansluiting tot en met 5 (zegge: vijf) groepen is een 15 (zegge: vijftien) millimeter dikke buis. Van 6 (zegge: zes) tot en met 12 (zegge: twaalf) aansluitingen is de buis 22 (zegge: tweeëntwintig) millimeter dik.
• Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient Opdrachtgever zelf te zorgen voor een geaard stopcontact.

• De verdeler moet binnen een straal van twee meter van ‘de vloer’ geplaatst kunnen worden.
• In woningen gebouwd voor 1990 dient de aansluiting voor de verdeler voorbereid te zijn met 20×2 flexibele leiding of 22 millimeter c.v buis.
• De vloerverwarmingsbuizen dienen vanaf de verdeler direct in de vloer geslepen dan wel gebonden te kunnen worden.

Artikel 4 Overige
1. De vloerverwarmingsinstallatie dient d.m.v. de verwarmingsinstallatie op druk gebracht te kunnen worden i.v.m. controle op werking en lekkages.
2. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verwijderen van slijpstof, ander afval en verpakkingsmateriaal.
3. Hoewel Opdrachtnemer er alles aan doet om netjes, secuur en veilig te werken, dient er wel in ogenschouw te worden genomen dat er veelal met zwaar materiaal gewerkt wordt. Eventuele beschadigingen (schade) als gevolg van transport van materiaal, slijp-, boor-, hak- en breekwerkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor de aanleg en/of aansluiting van het vloerverwarmingssysteem vallen niet onder de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer. Kwetsbare plekken dienen door Opdrachtgever zelf te worden beschermd of verwijderd. Aanbevolen wordt om pas na het installeren van de
vloerverwarming dit soort zaken af te werken of te installeren. Indien er uitsparingen aangebracht moeten worden in afgewerkte muren, vloeren, plafonds, kasten etc. dan dient Opdrachtgever dit zelf te verzorgen of te accepteren dat deze zaken na de werkzaamheden van Opdrachtnemer mogelijk opnieuw dienen te worden afgewerkt.
4. De door Opdrachtnemer gemonteerde leidingen in o.a. kruipruimtes worden niet-geïsoleerd opgeleverd. Indien gewenst dient Opdrachtgever zelf te zorgen voor de isolatie hiervan.
5. Indien er niet aan deze Installatievoorwaarden voldaan kan worden dan dient Opdrachtgever hierover ruimschoots voor levering contact met Opdrachtnemer op te nemen.
6. Radiatoren in woningen gebouwd voor 1990 worden niet verwijderd en afgedopt.
7. Meerwerk en/of extra kosten worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

vloerverwarming